शिक्षण विभाग (माध्य)

विभाग प्रमुखाचे नाव      : डॉ एस एन पटवे
विभाग प्रमुखाचे पदनाम : शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक),जिल्हा परिषद,
                                        नागपूर
विभागाचा दुरध्वनी क्र.   : (0712) 2560226
विभागाचा ई-मेल           : rmsanagpur@gmail.com

अ.क्र. कामाचे स्वरुप

1 शिक्षणाधिकारी – जिल्ह्यातील सर्व प्रकारच्या माध्यमिक शाळांचे संनियंत्रण

2 उपशिक्षणाधिकारी – 04

3 शहर तालुका

1) उप शिक्षणाधिकारी – नागपूरशहर-पश्चिम , पं सं – सावनेर ,हिंगणा, नागपूर – सर्व माध्यमिक शाळा तपासणी व इतर संनियंत्रण अनुषंगिक कामे

2) उप शिक्षणाधिकारी – नागपूरशहर-दक्षिण, पं सं – उमरेड, कुही ,भिवापूर – सर्व माध्यमिक शाळा तपासणी व इतर संनियंत्रण अनुषंगिक कामे

3) उप शिक्षणाधिकारी – नागपूरशहर-पुर्व, पं सं – मौदा,कामठी,पारसिवनी – सर्व माध्यमिक शाळा तपासणी व इतर संनियंत्रण अनुषंगिक कामे

4) उप शिक्षणाधिकारी – उत्तर ,कळमेश्वर, काटोल,नरखेड – सर्व माध्यमिक शाळा तपासणी व इतर संनियंत्रण अनुषंगिक कामे

3 शाळा संख्या (प्रकारनिहाय)

खाजगी

 1. खाजगी अनु. – 585
 2. खाजगी अंशता अनु.   – 27
 3. खाजगी विना अनु. – 27
 4. कायम विना अनु. – 150
 5. जि.प. – 16
 6. नप – 7
 7. आश्रमशाळा – 34
 8. स्वतंत्र कमवि -7
 9. कमवि(महा संलग्न)-47
 10. सीबीएसई – 54
 11. आसीएसई – 3
 12. आर्मी – 1
 13. केन्द्रीयशाळा – 5
 14. नवोदय विद्या – 1
 15. मनपा (आनु) – 17
 16. मनपा (विना अनु.) – 11
 17. खाजगी सैनिकी शाळा – 2
 18. शासकीय तंत्र शाळा – 1
 19. मूकबधिर शाळा – 5
 20. स्वयंअर्थसहायित शाळा – 88

एकुण – 1088

4 सेवानिवृत्ती प्रकरणे

5 शिक्षक मान्यता प्रकरणे

6 खाजगी माध्य. शाळांची संच मान्यता करणे

7 शिक्षकांचे सेवासातत्य

8 प्राथमिक शिष्यवृत्ती , परीक्षा पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा

9 राष्ट्रीय प्रज्ञा शोध परीक्षा

10 राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा सन 2015-2016 – 312 विद्यार्थी

11 प्रीमॅट्रिक (अल्पसंख्यांक) शिष्यवृत्ती योजना

12 माहिती अधिकार 2005

13 एकूण शिक्षक संख्या / शिक्षकेतर संख्या – शिक्षक – 18423 – शिक्षिकेतर – 4768

14 एकूण विद्यार्थी संख्या – 507583 (मार्च 2017)

15 इयत्ता 10 वी 12 वी बोर्ड परीक्षेला बसलेले विद्यार्थी (मार्च  2017) – 71090