पंचायत समिती

 जिल्हा परिषद, नागपूर अंतर्गत 13 पंचायत समिती असून त्यांची नावे खालील प्रमाणे आहेत

1) पंचायत समिती, नागपूर

श्री किरण कोवे

गट विकास अधिकारी ,

पंचायत समिती नागपुर

0712-2560869

 

email id : bdonagpur@gmail.com

 

सभापती

पंचायत समिती नागपुर

मो.

 

उप सभापती

पंचायत समिती नागपुर

मो.

दृष्टिक्षेपात  पंचायत समिती, नागपूर

 

 1 क्षेत्रफळ (हेक्टर) 63658.24
 2  एकुण गावे  158
 3  एकुण लोकसंख्या (2011 नुसार)  206318
 4  एकुण ग्राम पंचायती  68
 5  लागवडी खालील क्षेत्र (हेक्टर)  26320
 6  सरासरी पर्जन्यमान (मी.मी.)  1016.9
 7  एकुण प्राथमिक आरोग्य केंद्रे  2
 8  एकुण प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रे  14
 9  एकुण एलोपॅथी दवाखाने  2
 10  एकुण आयुर्वेदीक दवाखाने  2
 11  एकुण पशु चिकित्सालये  3
 12  एकुण पशु प्रथमोपचार केंद्र  11
 13  एकुण प्राथमिक शाळा  142
 14  सुरू अंगणवाडीची संख्या  224
 15  मिनी अंगणवाडीची संख्या  28
2) पंचायत समिती, कामठी

श्री सचिन सुर्यवंशी

गट विकास अधिकारी ,

पंचायत समिती कामठी

07109-288369

email id : bdokamptee@gmail.com

 

सभापती

पंचायत समिती कामठी

मो.

 

उप सभापती

पंचायत समिती कामठी

दृष्टिक्षेपात पंचायत समिती, कामठी
1 क्षेत्रफळ (हेक्टर) 40395
2 एकुण गावे 76
3 एकुण लोकसंख्या (2011 नुसार) 118139
4 एकुण ग्रामपंचायती 47
5 लागवडी खालील क्षेत्र (हेक्टर) 23945
6 सरासरी पर्जन्यमान (मी.मी.) 1140
7 एकुण प्राथमिक आरोग्य केंद्रे 2
8 एकुण प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रे 21
9 एकुण एलोपॅथी दवाखाने 1
10 एकुण आयुर्वेदिक दवाखाने 2
11 एकुण पशु चिकित्सालये 3
12 एकुण पशु प्रथमोपचार केंद्र 4
13 एकुण प्राथमिक शाळा 82
14 सुरू अंगणवाडीची संख्या 142
15 मिनी अंगणवाडीची संख्या 13
3) पंचायत समिती, हिंगणा

श्री आर. एम. सुखे (प्रभारी)

गट विकास अधिकारी ,

पंचायत समिती हिंगणा

07104-276123

email id : bdohingna@gmail.com

 

सभापती

पंचायत समिती हिंगणा

मो.

 

उप सभापती

पंचायत समिती हिंगणा

मो.

दृष्टिक्षेपात पंचायत समिती, हिंगणा
1 क्षेत्रफळ (हेक्टर) 68779
2 एकुण गावे  145
3 एकुण लोकसंख्या (2011 नुसार)  234530
4 एकुण ग्रामपंचायती  54
5 लागवडी खालील क्षेत्र (हेक्टर)  36040
6 सरासरी पर्जन्यमान (मी.मी.)  750
7 एकुण प्राथमिक आरोग्य केंद्रे  4
8 एकुण प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रे  20
9 एकुण एलोपॅथी दवाखाने  0
10 एकुण आयुर्वेदिक दवाखाने  5
11 एकुण पशु चिकित्सालये  2
12 एकुण पशु प्रथमोपचार केंद्र  3
13 एकुण प्राथमिक शाळा  127
14 सुरू अंगणवाडीची संख्या  233
15 मिनी अंगणवाडीची संख्या  33
4) पंचायत समिती, काटोल

श्री सुनिल के. साने

गट विकास अधिकारी

पंचायत समिती, काटोल

दुरध्वनी क्र. 07112- 222022

email id  -  bdokatol2012@gmail.com

 

सभापती

पंचायत समिती, काटोल

मो.

 

उप सभापती

पंचायत समिती, काटोल

मो.

दृष्टिक्षेपात पंचायत समिती, काटोल
1 क्षेत्रफळ (हेक्टर) 80200
2 एकुण गावे 186
3 एकुण लोकसंख्या (2011 नुसार) 120541
4 एकुण ग्रामपंचायती 83
5 लागवडी खालील क्षेत्र (हेक्टर) 75050
6 सरासरी पर्जन्यमान (मी.मी.) 785.30
7 एकुण प्राथमिक आरोग्य केंद्रे 3
8 एकुण प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रे 30
9 एकुण एलोपॅथी दवाखाने 2
10 एकुण आयुर्वेदिक दवाखाने 5
11 एकुण पशु चिकित्सालये 4
12 एकुण पशु प्रथमोपचार केंद्र 3
13 एकुण प्राथमिक शाळा 141
14 सुरू अंगणवाडीची संख्या 158
15 मिनी अंगणवाडीची संख्या

 

35
5) पंचायत समिती, नरखेड

श्री दयाराम डब्लू. राठोड

गट विकास अधिकारी

पंचायत समिती, नरखेड

दुरध्वनी क्र. 07105-232327

email id  -   bdonarkhed@gmail.com

 

सभापती

पंचायत समिती, नरखेड

मो.

 

उप सभापती

पंचायत समिती, नरखेड

मो.

दृष्टिक्षेपात पंचायत समिती, नरखेड
1 क्षेत्रफळ (हेक्टर) 64491
2 एकुण गावे 154
3 एकुण लोकसंख्या (2011 नुसार) 118003
4 एकुण ग्रामपंचायती 70
5 लागवडी खालील क्षेत्र (हेक्टर) 47983.77
6 सरासरी पर्जन्यमान (मी.मी.) 887
7 एकुण प्राथमिक आरोग्य केंद्रे 4
8 एकुण प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रे 26
9 एकुण एलोपॅथी दवाखाने 6
10 एकुण आयुर्वेदिक दवाखाने 1
11 एकुण पशु चिकित्सालये 3
12 एकुण पशु प्रथमोपचार केंद्र 6
13 एकुण प्राथमिक शाळा 120
14 सुरू अंगणवाडीची संख्या 156
15 मिनी अंगणवाडीची संख्या 15
6) पंचायत समिती, सावनेर

श्रीमती माणिक हिमाणे

गट विकास अधिकारी

पंचायत समिती, सावनेर

दुरध्वनी क्र. 07113-232218

email id  -   bdosavner@gmail.com

 

सभापती

पंचायत समिती, सावनेर

मो.

 

उप सभापती

पंचायत समिती, सावनेर

मो.

दृष्टिक्षेपात पंचायत समिती, सावनेर
1 क्षेत्रफळ (हेक्टर) 61632
2 एकुण गावे 134
3 एकुण लोकसंख्या (2011 नुसार) 182293
4 एकुण ग्रामपंचायती 75
5 लागवडी खालील क्षेत्र (हेक्टर) 45121.71
6 सरासरी पर्जन्यमान (मी.मी.) 1012.70
7 एकुण प्राथमिक आरोग्य केंद्रे 5
8 एकुण प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रे 33
9 एकुण एलोपॅथी दवाखाने 1
10 एकुण आयुर्वेदिक दवाखाने 2
11 एकुण पशु चिकित्सालये 3
12 एकुण पशु प्रथमोपचार केंद्र 3
13 एकुण प्राथमिक शाळा 123
14 सुरू अंगणवाडीची संख्या 211
15 मिनी अंगणवाडीची संख्या 6
7) पंचायत समिती, कळमेश्वर

श्री दिलिप भगत

गट विकास अधिकारी

पंचायत समिती, कळमेश्वर

दुरध्वनी क्र. 07118-271331

email id  -   bdokalmeshwar2012@gmail.com

 

सभापती

पंचायत समिती,  कळमेश्वर

मो.

 

उप सभापती

पंचायत समिती,  कळमेश्वर

मो.

दृष्टिक्षेपात पंचायत समिती, कळमेश्वर
1 क्षेत्रफळ (हेक्टर) 54300
2 एकुण गावे 106
3 एकुण लोकसंख्या (2011 नुसार) 95798
4 एकुण ग्रामपंचायती 51
5 लागवडी खालील क्षेत्र (हेक्टर) 40180
6 सरासरी पर्जन्यमान (मी.मी.) 1000
7 एकुण प्राथमिक आरोग्य केंद्रे 4
8 एकुण प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रे 22
9 एकुण एलोपॅथी  दवाखाने 3
10 एकुण आयुर्वेदिक दवाखाने 0
11 एकुण पशु चिकित्सालये 2
12 एकुण पशु प्रथमोपचार केंद्र 2
13 एकुण प्राथमिक शाळा 90
14 सुरू अंगणवाडीची संख्या 127
15 मिनी अंगणवाडीची संख्या 5
8) पंचायत समिती, रामटेक

श्री बाला यावले

गट विकास अधिकारी

पंचायत समिती, रामटेक

दुरध्वनी क्र. 07114-255125

email id  -   bdoramtek2012@gmail.com

bdoramtek2013@gmail.com

 

सभापती

पंचायत समिती,  रामटेक

मो.

 

उप सभापती

पंचायत समिती,  रामटेक

मो.

दृष्टिक्षेपात पंचायत समिती, रामटेक
1 क्षेत्रफळ (हेक्टर) 59146
2 एकुण गावे 164
3 एकुण लोकसंख्या (2011 नुसार) 136333
4 एकुण ग्रामपंचायती 46
5 लागवडी खालील क्षेत्र (हेक्टर) 32196.32
6 सरासरी पर्जन्यमान (मी.मी.) 1200
7 एकुण प्राथमिक आरोग्य केंद्रे 5
8 एकुण प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रे 32
9 एकुण एलोपॅथी दवाखाने 2
10 एकुण आयुर्वेदिक दवाखाने 0
11 एकुण पशु चिकित्सालये 4
12 एकुण पशु प्रथमोपचार केंद्र 4
13 एकुण प्राथमिक शाळा 140
14 सुरू अंगणवाडीची संख्या 192
15 मिनी अंगणवाडीची संख्या 10
9) पंचायत समिती, पारशिवनी

श्री प्रदिप के. बमनोटे

गट विकास अधिकारी

पंचायत समिती, पारशिवनी

दुरध्वनी क्र. 07102-225109

email id  -   bdoparseoni@gmail.com

 

सभापती

पंचायत समिती,  पारशिवनी

मो.

 

उप सभापती

पंचायत समिती,  पारशिवनी

मो.

दृष्टिक्षेपात पंचायत समिती, पारशिवनी
1 क्षेत्रफळ (हेक्टर) 54250
2 एकुण गावे 116
3 एकुण लोकसंख्या (2011 नुसार) 120074
4 एकुण ग्रामपंचायती 52
5 लागवडी खालील क्षेत्र (हेक्टर) 47614
6 सरासरी पर्जन्यमान (मी.मी.) 1050
7 एकुण प्राथमिक आरोग्य केंद्रे 5
8 एकुण प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रे 24
9 एकुण एलोपॅथी दवाखाने 3
10 एकुण आयुर्वेदिक दवाखाने 0
11 एकुण पशु चिकित्सालये 3
12 एकुण पशु प्रथमोपचार केंद्र 4
13 एकुण प्राथमिक शाळा 100
14 सुरू अंगणवाडीची संख्या 159
15 मिनी अंगणवाडीची संख्या 21
10) पंचायत समिती, मौदा

श्री  नरेंद्र पी. वानखेडे

गट विकास अधिकारी

पंचायत समिती, मौदा

दुरध्वनी क्र. 07115-281123

email id  -   bdomauda@gmail.com

 

सभापती

पंचायत समिती,  मौदा

मो.

 

उप सभापती

पंचायत समिती,  मौदा

मो.

दृष्टिक्षेपात पंचायत समिती, मौदा
1 क्षेत्रफळ (हेक्टर) 61262
2 एकुण गावे 123
3 एकुण लोकसंख्या (2011 नुसार) 125170
4 एकुण ग्रामपंचायती 62
5 लागवडी खालील क्षेत्र (हेक्टर) 47692
6 सरासरी पर्जन्यमान (मी.मी.) 1063
7 एकुण प्राथमिक आरोग्य केंद्रे 4
8 एकुण प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रे 22
9 एकुण  एलोपॅथी दवाखाने 3
10 एकुण आयुर्वेदिक दवाखाने 2
11 एकुण पशु चिकित्सालये 4
12 एकुण पशु प्रथमोपचार केंद्र 2
13 एकुण प्राथमिक शाळा 128
14 सुरू अंगणवाडीची संख्या 169
15 मिनी अंगणवाडीची संख्या 11
11) पंचायत समिती, उमरेड

श्री महेंद्र बि. जूवारे

गट विकास अधिकारी

पंचायत समिती, उमरेड

दुरध्वनी क्र. 07116-242030

email id  -   bdoumred@gmail.com

 

सभापती

पंचायत समिती, उमरेड

मो.

 

उप सभापती

पंचायत समिती,  उमरेड

मो.

दृष्टिक्षेपात पंचायत समिती, उमरेड
1 क्षेत्रफळ (हेक्टर) 97900
2 एकुण गावे 190
3 एकुण लोकसंख्या (2011 नुसार) 100209
4 एकुण ग्रामपंचायती 47
5 लागवडी खालील क्षेत्र (हेक्टर) 52083
6 सरासरी पर्जन्यमान (मी.मी.) 1143
7 एकुण प्राथमिक आरोग्य केंद्रे 4
8 एकुण प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रे 23
9 एकुण एलोपॅथी दवाखाने 1
10 एकुण आयुर्वेदिक दवाखाने 2
11 एकुण पशु चिकित्सालये 4
12 एकुण पशु प्रथमोपचार केंद्र 5
13 एकुण प्राथमिक शाळा 127
14 सुरू अंगणवाडीची संख्या 126
15 मिनी अंगणवाडीची संख्या 35

 

12) पंचायत समिती, भिवापूर

श्री  भुजंग बी. गजभे

गट विकास अधिकारी

पंचायत समिती, भिवापूर

दुरध्वनी क्र. 07106-232222

email id  -   bdobhivapur@gmail.com

 

सभापती

पंचायत समिती, भिवापूर

मो.

 

उप सभापती

पंचायत समिती, भिवापूर

मो

दृष्टिक्षेपात पंचायत समिती, भिवापूर
1 क्षेत्रफळ (हेक्टर) 59899
2 एकुण गावे 136
3 एकुण लोकसंख्या (2011 नुसार) 67251
4 एकुण ग्रामपंचायती 55
5 लागवडी खालील क्षेत्र (हेक्टर) 37144
6 सरासरी पर्जन्यमान (मी.मी.) 1150
7 एकुण प्राथमिक आरोग्य केंद्रे 3
8 एकुण प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रे 19
9 एकुण एलोपॅथी दवाखाने 3
10 एकुण आयुर्वेदिक दवाखाने 3
11 एकुण पशु चिकित्सालये 2
12 एकुण पशु प्रथमोपचार केंद्र 5
13 एकुण प्राथमिक शाळा 109
14 सुरू अंगणवाडीची संख्या 112
15 मिनी अंगणवाडीची संख्या 25
13) पंचायत समिती, कुही

श्री  सी. एल. मोडक

गट विकास अधिकारी

पंचायत समिती, कुही

दुरध्वनी क्र. 07100-222222

email id  -   bdokuhi@gmail.com

 

सभापती

पंचायत समिती, कुही

मो.

 

उप सभापती

पंचायत समिती, कुही

मो

दृष्टिक्षेपात पंचायत समिती, कुही
1 क्षेत्रफळ (हेक्टर) 81835.5
2 एकुण गावे 185
3 एकुण लोकसंख्या (2011 नुसार) 113541
4 एकुण ग्रामपंचायती 59
5 लागवडी खालील क्षेत्र (हेक्टर) 59235
6 सरासरी पर्जन्यमान (मी.मी.) 1100
7 एकुण प्राथमिक आरोग्य केंद्रे 4
8 एकुण प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रे 30
9 एकुण एलोपॅथी दवाखाने 2
10 एकुण आयुर्वेदिक दवाखाने 9
11 एकुण पशु चिकित्सालये 3
12 एकुण पशु प्रथमोपचार केंद्र 6
13 एकुण प्राथमिक शाळा 146
14 सुरू अंगणवाडीची संख्या 152
15 मिनी अंगणवाडीची संख्या 5